Najważniejszą cechą normy prawnej różnicującą prawo od innych reguł postępowania jest sankcja w postaci przymusowego wyegzekwowania pożądanego zachowania.

Na etapie egzekucji kluczowa rola przypada komornikowi sądowemu. To do niego udaje się zaopatrzony w ważny tytuł egzekucyjny z klauzulą wykonalności, żeby złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji. I chociaż komornik ma do dyspozycji policję, organy administracji rządowej i samorządowej, banki, administrację zakładów pracy, a nawet wojsko – najważniejszym wsparciem jego pracy jest prawo.

Znajomość podstawowych zasad postępowania komorniczego jest ważna zarówno dla każdego potencjalnego wierzyciela, jak i dłużnika.

Zasady te zostały przedstawione przez „Wrzeciono” w 1987 r. w kolejnej publikacji z cyklu „Kącik prawnika”.

Warto je przypomnieć, gdyż pomimo upływu dziesiątków lat, niewiele się zmieniły.

Jan WOJTASIK

pogoda.net