[...] Ocena zawartości opinii biegłych podlega kontroli sądu w sprawie, w której jest wydawana. Taka ekspertyza to dowód w sprawie. Czym innym natomiast jest ocena należytego wypełniania przez biegłego swoich obowiązków. Ten zakres kontroluje prezes właściwego SO.

Prezes SO może bowiem oceniać wizerunek biegłego jako osoby zaufania publicznego na podstawie cech i zdarzeń, które jego dotyczą. W świetle przepisów prawa, biegłym może być tylko taka osoba, która daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego.

Należy uznać, że biegli nie są nieusuwalni, gdyż podlegają nadzorowi prezesów SO. Taki nadzór nie odnosi się jednak do merytorycznej oceny ich pracy. [...]

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 12.09.2017 r., II SA/Bk 338/17

Cytat z cyklu "Sądy i poglądy"

pogoda.net