Dowód z opinii biegłego sądowego i dowód z zeznań świadka mają tę wspólną cechę, iż odnoszą się one do korzystania przez sąd z cudzych wiadomości dla celów procesu sądowego. Należy jednak je od siebie odróżniać, bowiem dowody te mają za zadanie pełnić różne funkcje.

Zadaniem świadka jest przedstawienie sądowi spostrzeżeń. Ocenić ma je natomiast biegły sądowy. Na mocy art. 278 § 1 k.p.c. w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych sąd po wysłuchaniu wniosków stron co do liczby biegłych i ich wyboru może wezwać jednego lub kilku biegłych w celu zasięgnięcia ich opinii.

W świetle tego przepisu na podstawie ekspertyzy specjalisty, sąd ma uzyskać wyjaśnienia w kwestiach wymagających wiadomości specjalnych. Opinia biegłego jest oceniana przez sąd na podstawie art. 233 § 1 k.p.c. na podstawie szeregu kryteriów. Są nimi zgodność opinii z zasadami logiki, wiedzy powszechnej, poziomu wiedzy biegłego, podstaw teoretycznych opinii, a także sposobu motywowania oraz stopnia stanowczości wyrażonych w niej wniosków.

Taki pogląd w szczególności wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z 20.01.2015 r. w sprawie V CSK 254/14.

(…) Samo niezadowolenie strony z wniosków zawartych w ekspertyzie biegłego nie może bowiem stanowić wystarczającej podstawy uzasadniającej dopuszczenie dowodu z opinii innego biegłego.

Wyrok Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia  8 listopada 2017 r., w sprawie sygn. VI ACa771/16 

Źródło: Kancelaria LEX

 

pogoda.net