Dowód z opinii biegłych (tak jak każdy inny dowód) podlega ocenie przez sąd. Wypowiedź biegłego powinna być skontrolowana pod kątem jej zgodności z zasadami logiki, poziomu wiedzy biegłego, sposobu motywowania stanowiska, podstaw teoretycznych opinii, a także stopnia stanowczości wyrażonych w niej wniosków.

(…) Sąd nie ma obowiązku dopuszczania dowodu z dalszej opinii od tych samych biegłych lub innych biegłych, jeżeli już sporządzone w sprawie opinie są jednoznaczne i przekonujące.

Potrzeba powołania innego biegłego nie może wynikać z samego niezadowolenia strony z dotychczas złożonych opinii.

Wyrok SA w Lublinie w wyroku z 13 września 2017 r., sygn. akt III AUa73/17 

Źródło: http://www.kancelaria.lex.pl/

 

pogoda.net