Uprawnienie do wystawienia dokumentu winno stanowić uzupełnienie kompetencji funkcjonariusza publicznego i nie dotyczy ogólnej kompetencji do udziału w obrocie prawnym.

Czytaj więcej...

Kontratyp dozwolonej krytyki ogranicza się do rozgłaszania prawdziwego zarzutu. Jeżeli zarzut był nieprawdziwy, to podnoszenie go nie jest realizowaniem prawa do krytyki osoby pełniącej funkcję publiczną.

Sąd Najwyższy w wyroku z 13 października 2015 r., sygn. akt III KK 161/15

Istota postępowania odwoławczego sprowadza się do funkcji kontrolnej, co wyklucza dublowanie dokonywania ustaleń faktycznych i oceny zgromadzonych dowodów.

Czytaj więcej...

[…] Kradzieżami samochodów, oprócz złodziei, działających niejako "na własny rachunek", wielokroć prymitywnie i w sposób łatwy do ujawnienia, zajmują się często zorganizowane grupy czy zgoła gangi przestępcze.

Czytaj więcej...

[...] Informacja o miejscu zamieszkania sędziego sądu powszechnego nie jest informacją o sprawie publicznej i co za tym idzie, nie ma ona charakteru informacji publicznej.

Czytaj więcej...

pogoda.net