Kontratyp dozwolonej krytyki ogranicza się do rozgłaszania prawdziwego zarzutu. Jeżeli zarzut był nieprawdziwy, to podnoszenie go nie jest realizowaniem prawa do krytyki osoby pełniącej funkcję publiczną.

Sąd Najwyższy w wyroku z 13 października 2015 r., sygn. akt III KK 161/15

Istota postępowania odwoławczego sprowadza się do funkcji kontrolnej, co wyklucza dublowanie dokonywania ustaleń faktycznych i oceny zgromadzonych dowodów.

Czytaj więcej...

[…] Kradzieżami samochodów, oprócz złodziei, działających niejako "na własny rachunek", wielokroć prymitywnie i w sposób łatwy do ujawnienia, zajmują się często zorganizowane grupy czy zgoła gangi przestępcze.

Czytaj więcej...

[...] Informacja o miejscu zamieszkania sędziego sądu powszechnego nie jest informacją o sprawie publicznej i co za tym idzie, nie ma ona charakteru informacji publicznej.

Czytaj więcej...

Sąd ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. Chcąc skutecznie zakwestionować przedstawioną przez sąd orzekający w sprawie ocenę dowodów, należy wykazać, iż sąd niższej instancji uchybił zasadom logicznego rozumowania lub doświadczenia życiowego.

Czytaj więcej...

pogoda.net