Niedopuszczalne jest przekraczanie pewnych granic, zwłaszcza w zakresie ochrony czci i godności innych osób oraz poszanowania ich praw.

Czytaj więcej...

[...] Nie jest uzasadnione oczekiwanie, że sądy będą z urzędu informowały osoby uprawnione do zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie oraz niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie czy zatrzymanie o ich uprawnieniu, terminie do zgłoszenia roszczenia oraz innych istotnych uwarunkowaniach postępowania tego dotyczących.

Czytaj więcej...

"W ramach standardów procesu nie można gwarantować dokonywania przez obrońców tylko takich czynności, które są zgodne z poglądami wnioskodawców. Sąd nie może przy tym wyznaczać kolejnych obrońców z urzędu, aż do uzyskania przez wnioskodawcę oczekiwanego przez niego efektu (...)."

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2014 r., sygn. akt IV KZ 21/14

Instytucja immunitetu sędziowskiego, jako jeden z elementów gwarancji niezawisłości sędziowskiej, ma służyć przede wszystkim interesowi wymiaru sprawiedliwości.

Czytaj więcej...

"Możliwe jest oparcie ustaleń wyroku tylko na jednym dowodzie, byleby ocena tego dowodu była rzeczowa oraz logiczna i nie wkraczała w sferę dowolności."

Wyrok SA w Krakowie z dnia 17 czerwca 2013 r., sygn. II Ka 216/12

pogoda.net