[…] W wypadku przestępstwa podrobienia dokumentu najistotniejsze znaczenie dla oceny stopnia społecznej szkodliwości czynu ma charakter dokumentu, który został sfałszowany oraz okoliczności jego użycia jako autentycznego. W niniejszej sprawie dokumentem tym był dowód osobisty, a zatem dokument o pierwszorzędnym znaczeniu dla obrotu prawnego.

Czytaj więcej...

Niedopuszczalne jest przekraczanie pewnych granic, zwłaszcza w zakresie ochrony czci i godności innych osób oraz poszanowania ich praw.

Czytaj więcej...

[...] Nie jest uzasadnione oczekiwanie, że sądy będą z urzędu informowały osoby uprawnione do zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie oraz niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie czy zatrzymanie o ich uprawnieniu, terminie do zgłoszenia roszczenia oraz innych istotnych uwarunkowaniach postępowania tego dotyczących.

Czytaj więcej...

"W ramach standardów procesu nie można gwarantować dokonywania przez obrońców tylko takich czynności, które są zgodne z poglądami wnioskodawców. Sąd nie może przy tym wyznaczać kolejnych obrońców z urzędu, aż do uzyskania przez wnioskodawcę oczekiwanego przez niego efektu (...)."

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2014 r., sygn. akt IV KZ 21/14

[...] Znamieniem typu wykroczenia z art. 51 paragraf 1 kodeksu wykroczeń jest wybryk, a więc zachowanie rażąco odbiegające od przyjętego (spodziewanego) w danym miejscu, czasie i okolicznościach.

Czytaj więcej...

pogoda.net