Czegóż się błędny uskarżasz narodzie?

Los swój zwalając na obce uciski?

Szukaj nieszczęścia w twej własnej swobodzie

I bolej na jej opłakane zyski:

Żaden kraj cudzej potęgi nie zwabił,

Który sam siebie pierwej nie osłabił.

Adam Naruszewicz, Dzieła poetyczne, t. II Wrocław 1826, s. 373 [ wg A. F. Grabski, Perspektywy przeszłości, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1983 s. 93]  

pogoda.net