"Prawem i obowiązkiem biegłego sądowego jest szukać przede wszystkim prawdy i służyć prawdzie (...) bez względu na krytyki i wrogość tych, którym często nie podoba się obiektywizm i bezstronność".

Jan Olbrycht, za: Zdzisław Marek, Wspomnienia medyka sądowego, Kantor Wydawniczy „Zakamycze”, Kraków 1999 s. 252 i nast.

pogoda.net