W sprawie o zabójstwo koniecznym jest dokładne ustalenie mechanizmu powstałych obrażeń, głebokości ran, ich kierunku, siły zadanych uderzeń, itp. Może to niewątpliwie wpłynąć na ustalenie zakresu odpowiedzialności oskarżonej, a co sie z tym łączy, przyjęcie prawidłowej kwalifikacji prawnej przypisanego czynu.

Czytaj więcej...

W sprawach o zabójstwo sprawca niezwykle rzadko artykułuje swój zamiar i należy go ustalać na podstawie okoliczności towarzyszących zabójstwu. Nie jest wystarczające ustalenie, że sprawca miał zamiar popełnienia jakiegokolwiek przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu lub na to się godził, konieczne jest wykazanie, że obejmował swoim zamiarem także skutek w postaci śmierci człowieka.

Czytaj więcej...

Odtworzenie przez sąd zamiaru sprawcy jest jednym z najtrudniejszych problemów praktyki sądowej. Bez wątpienia kwestia ustalenia zamiaru sprawcy ma kluczowe znaczenia dla określenia prawidłowej kwalifikacji prawnej czynu, zwłaszcza, że strona podmiotowa odróżnia przestępstwo zabójstwa od przestępstwa ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Czytaj więcej...

"Czynność sprawcza przestępstwa w postaci zatajenia prawdy polega na świadomym utrzymaniu przez świadka w tajemnicy okoliczności mogącej mieć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, przy czym bez znaczenia pozostaje, że o tę okoliczność świadek nie został zapytany".

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 października  2014., sygn. akt  IV KK 82/14

[…] Spełnione zostały przesłanki, które legły u podstaw podjętej przez prokuratora decyzji procesowej o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu na badanie stanu zdrowia psychicznego.

Czytaj więcej...

pogoda.net