Sąd ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. Chcąc skutecznie zakwestionować przedstawioną przez sąd orzekający w sprawie ocenę dowodów, należy wykazać, iż sąd niższej instancji uchybił zasadom logicznego rozumowania lub doświadczenia życiowego.

Czytaj więcej...

Mężczyzna rozbierający się przy obcej kobiecie w celu zmuszenia jej do opuszczenia pokoju, w którym oboje się znajdują i w którym kobieta ma prawo przebywać, dopuszcza się na jej osobie gwałtu moralnego (wis compulsiva) przez zmuszenie jej albo do asystowania przy rozbieraniu obcego meżczyzny, co obraża uczucie wstydliwości, albo do opuszczenia pokoju, a więc zrzeczenia się służącego jej przebywania tym pokoju.

Sąd Najwyższy w wyroku z 1922 r. [b.d.b.]

W procesie rozwodowym w zakresie wykazania winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego służyć może także nagranie magnetofonowe rozmów prowadzonych przez strony, nawet jeżeli tych nagrań dokonano bez wiedzy jednej z nich i w okresie trwania małżonków w faktycznej separacji.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 25 kwietnia 2003 r. sygn. akt IV CKN 94/01

Czytaj więcej...

[…] Obrona konieczna nie ma wprawdzie subsydiarnego charakteru, to jednak może mieć tylko konieczny charakter, a więc musi być podjęta w taki sposób i takimi środkami, jakie są w konkretnej sytuacji niezbędne do odparcia zamachu.

Czytaj więcej...

To, że dokument sporządzany w ramach relacji prywatnoprawnych może być użyty także wobec innych podmiotów, nie stanowi o tym, że jest to dokument mający cechę zaufania publicznego. […]

Czytaj więcej...

pogoda.net