Podstępne nagranie prywatnej rozmowy godzi w konstytucyjną zasadę swobody i ochrony komunikowania się (art. 49 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej). […] Dowody uzyskane w sposób sprzeczny z prawem nie powinny być w postępowaniu cywilnym co do zasady dopuszczane.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 10 stycznia 2008 r. I ACa 1057/07

Czytaj więcej...

Podżeganie w każdym wypadku musi łączyć się przynajmniej z próbą wywarcia presji psychicznej na osobie sprawcy i ma skłonić go do dokonania przestępstwa. Samo tylko użycie słów "trzeba by ich skubnąć to będziemy mieli na paliwo" nie wyczerpuje znamion podżegania do przestępstwa kradzieży.

Czytaj więcej...

Ochrona usprawiedliwionego interesu prywatnego stanowi przesłankę, która może wyłączać bezprawność naruszenia dóbr osobistych polegającego na sporządzeniu i wykorzystaniu potajemnego nagrania z rozmowy.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 listopada 2002 r. (I CKN 1150/00

Czytaj więcej...

[…] Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Czytaj więcej...

Dzienniki i czasopisma przez to, że ukazują się w formie przekazu internetowego nie tracą znamion tytułu prasowego, i to zarówno wówczas, gdy przekaz internetowy towarzyszy przekazowi utrwalonemu na papierze, drukowanemu, stanowiąc inną, elektroniczną jego postać w systemie on line, jak i wówczas, gdy przekaz istnieje tylko w formie elektronicznej w Internecie, ale ukazuje się tylko periodycznie, spełniając wymogi, o których mowa w art. 7 ust. 2 prawa prasowego.

Czytaj więcej...

pogoda.net