Samo uzależnienie od alkoholu, czy też zażywanie narkotyków nie prowadzi automatycznie do zaistnienia wątpliwości co do stanu psychicznego oskarżonego.

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sygn. II KK 79/18

Czytaj więcej...

[...] Gdy czyn zabroniony stanowi zamach na dwa lub więcej dobra chronione prawem, to zwiększa się jego stopień społecznej szkodliwości. [...]

Sąd Najwyższy w wyroku z 11 kwietnia 2011 r. w sprawie IV KK 382/10

Czytaj więcej...

[…] Organy ścigania powinny tylko w wyjątkowych wypadkach, a więc powściągliwie ingerować w transakcje prywatnego podmiotu gospodarczego, który swobodnie, zgodnie z swoim interesem uzgadnia warunki umowy, a więc i cenę, i nie dopatruje w tym żadnej szkody.

Czytaj więcej...

We współczesnych procedurach sądowych obowiązuje zasada swobodnej oceny dowodów, która zakłada, że wewnętrzne przekonanie sędziego jest najlepszym kryterium tej oceny. Sąd ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału, zgodnie z art. 233 § 1 k.p.c.

Czytaj więcej...

Prasą - a co za tym idzie środkami masowego komunikowania są także tytuły przeznaczone dla masowego, nie wyrobionego odbiorcy, schlebiające najprymitywniejszym gustom, zaspokajające prostacką żądzę sensacji. W tym stanie rzeczy tzw. tabloidy są prasą, a więc także środkami masowego komunikowania w rozumieniu art. 212 § 2 k.k.

Czytaj więcej...

pogoda.net