Cywilnoprawne znaczenie "rozporządzenia mieniem" nie determinuje wykładni tego pojęcia na gruncie znamion strony przedmiotowej przestępstwa określonego w art. 286 § 1 k.k. Ma ono tu bowiem znaczenie swoiste, odpowiadające przedmiotowi ochrony i odnosi się do szeroko postrzeganego stanu majątkowego pokrzywdzonego.

Czytaj więcej...

[...] Pełnienie urzędu sędziego nie jest wyłącznie wykonywaniem pracy zawodowej, lecz przede wszystkim służbą na rzecz obywateli i na rzecz Państwa, która wymaga poświęcenia i pełnego oddania, a więc nadzwyczajnej sumienności, staranności i obowiązkowości. [...]

Sąd Najwyższy – Sąd Dyscyplinarny w wyroku z dnia 26 maja 2015 r. sygn. SNO 27/16

Czytaj więcej...

[...] Żaden przepis prawa podatkowego, ani orzecznictwo, ani też doktryna nie zabraniają podatnikowi wyboru takiego rozwiązania zgodnego z prawem i rzeczywistością, które byłoby dla niego, przy podejmowaniu decyzji gospodarczych, bardziej korzystne na gruncie prawa podatkowego; wybór drogi najłagodniej opodatkowanej jest wolnym wyborem każdego podatnika i nie może podlegać kontroli organów podatkowych. […]

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 12 listopada 2010 r. w sprawie o sygn. akt II FSK 955/10

[…] Dopuszcza się natomiast, by autor pisma podpisał się nazwiskiem w skróconej formie. Podpis nie musi być też czytelny. Wystarczające jest, by podpis został nakreślony w sposób charakterystyczny dla autora dokumentu.

Czytaj więcej...

Podstępne nagranie prywatnej rozmowy godzi w konstytucyjną zasadę swobody i ochrony komunikowania się (art. 49 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej). […] Dowody uzyskane w sposób sprzeczny z prawem nie powinny być w postępowaniu cywilnym co do zasady dopuszczane.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 10 stycznia 2008 r. I ACa 1057/07

Czytaj więcej...

pogoda.net