[…] Prasa i opinia społeczna mają prawo do informacji na temat postępowań sądowych toczących się w głośnych sprawach, a także informacji o pracy wymiaru sprawiedliwości jako takiego.

Czytaj więcej...

To sąd jest organem weryfikującym dowody, w tym dowody z opinii biegłego, a zatem sad ma obowiązek odnieść się także do tej opinii, której wnioski były odmienne od opinii uznanej przez sąd za wiarygodna.

Czytaj więcej...

 […] W wypadkach wymagających wiadomości specjalnych sąd może wezwać jednego lub kilku biegłych w celu zasięgnięcia ich opinii. Powyższa regulacja oznacza, że sąd nie może zastąpić biegłego.

Czytaj więcej...

[...] Skutkiem zatarcia skazania jest fakt, iż za niebyłe uważa się nie tylko skazanie, lecz również samo popełnienie przestępstwa. Oznacza to wprowadzenie fikcji prawnej, że do popełnienia przestępstwa w ogóle nie doszło.

Czytaj więcej...

[…] Niezbędnym warunkiem przyjęcia, że mamy do czynienia z przestępstwem jest - między innymi - ustalenie, że czyn człowieka charakteryzował się społeczną szkodliwością w stopniu większym niż znikomy (nullum crimen sine periculo sociali).

Czytaj więcej...

pogoda.net