Fakt uiszczenia opłaty za grób nie przesadza o prawie do grobu i musi ustapić przed oczywistym prawem powoda do kultu pamięci zmarłej matki, a co za tym idzie - ustalenia jego uprawnienia do dysponowania jej grobem.

Czytaj więcej...

Rola prawa karnego materialnego, a w szczególności prawa karnego gospodarczego, powinna być subsydiarna w sensie ultima ratio. W konsekwencji organy ścigania powinny tylko w wyjątkowych wypadkach, a więc powściągliwie ingerować w transakcje prywatnego podmiotu gospodarczego, który swobodnie, zgodnie z swoim interesem uzgadnia warunki umowy, a więc i cenę, i nie dopatruje w tym żadnej szkody.

Czytaj więcej...

W sytuacji, gdy pismo zawierające wyraźne żądanie wszczęcia postępowania karnego przeciwko osobie o czyn ścigany z oskarżenia prywatnego wpłynie do prokuratora, a ten nie zdecyduje się objąć tego czynu ściganiem z urzędu, powinien - po uprawomocnieniu się postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego - przekazać skargę sądowi.

Czytaj więcej...

Wobec podejrzanego nie może być równolegle stosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, jak i środek zapobiegawczy o charakterze wolnościowym. Tym samym nie jest możliwe stosowanie poręczenia majątkowego obok aresztu tymczasowego.

Czytaj więcej...

[...] Uporczywym uchylaniem się się od płacenia alimentów w rozumieniu art. 209 par. 3 kodeksu karnego jest tylko taka sytuacja, gdy sprawca, mając ku temu realne i faktyczne możliwości, alimentów nie płaci i czyni to celowo. [...]

Czytaj więcej...

pogoda.net