W dniu 11 stycznia 1984 r. Prokurator Generalny wydał zarządzenie powołujące mnie po raz pierwszy do składu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z zadaniem przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego w lutym i marcu tegoż roku w Białymstoku.

Czytaj więcej...

Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu kryminalistyki i pozostałych nauk sądowych od początku 80-tych lat XX w. stanowiło ważny segment moich zawodowych obowiązków i związanych z tym koniecznych zainteresowań.

Czytaj więcej...

Szkolenia ustawiczne, czyli stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych jest obowiązkiem każdego prokuratora. Od pewnego czasu przyjęło się oficjalne dokumentowanie uczestnictwa w szkoleniu wystawieniem przez organizatora specjalnego dokumentu. Zwykle jest to świadectwo, zaświadczenie, niekiedy certyfikat.

Czytaj więcej...

Wielu aktualnie pracujących prokuratorów, a najpewniej nie tylko prokuratorów zaskoczy informacja, że w był w Polsce taki czas, że Władza Ustawodawcza przed wydaniem aktu normatywnego dotyczącego prokuratury dyskutowała z prokuratorami o różnych uwarunkowaniach ich aktywności zawodowej.

Czytaj więcej...

Klasyfikowanie niektórych dokumentów z domowego archiwum przysparza mi niekiedy sporo trudności. W przypadku wykonywania zawodu prokuratora trudno bowiem wyraźnie oddzielić sprawy służbowe od prywatnych. Czynności zawodowe często wykonuje się poza godzinami biurowymi i poza formalnym miejscem zatrudnienia. W wielu sytuacjach kosztem życia osobistego czy rodzinnego.

Czytaj więcej...

pogoda.net